2999 രൂപക്ക് കെരാട്ടിൻ

BRAND

2999 രൂപക്ക്   കെരാട്ടിൻ! 

ബ്യൂട്ടി ഗ്യാരേജിന്റെയ് കെരാട്ടിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ വെറും 2999 രൂപ മാത്രം.

ഈ ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്കു മാത്രം.

ഈ ഓഫർ ഓൺലൈൻ പണമടക്കുന്നവർക്കു മാത്രം. സിനിമ സലോൺ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഈ ഓഫർ വാങ്ങുന്നതിനു ലഭ്യമല്ല.

DISCLAIMER!

This treatment may not be suitable for taming very thick and unruly hair.

BEAUTY GARAGE :- Beauty Garage is an entry level keratin Treatment brand that delivers reasonably good results on medium to fine textured hair. This treatment may not be suitable for taming very thick and unruly hair.

WHAT IS KERATIN TREATMENT?:- Keratin is a natural protein in your hair. Once keratin from your hair is depleted your hair is exposed to damage. Your hair becomes frizzy, brittle and unmanageable. In Keratin treatment, keratin is artificially infused to your hair to makeup for the lost keratin in your hair. It splendidly works to make your hair smooth, shiny and frizz free. It increases the volume of individual hair strands and makes it strong. So the hair breakages reduces, so does the overall hair fall.

WHAT IT IS NOT? :- Keratin treatment is not an alternative to Hair smoothening or straightening treatment. If you are primarily looking for straight looking hair, then better opt for Hair straightening treatment instead of a Keratin treatment. 

Terms & Conditions

1) Online purchase & prior appointment is mandatory.
2) Purchase validity 3 months from the date of purchase.
3) Once purchased no refunds will be entertained

Please call us on 9142 002 002/9142 005 005/9142 949494 for any assistance on purchase process and appointment booking.

You can also book appointment using the following link.

BOOK NOW


JOIN CLUB SINIMA